Nové výzvy Programu LIFE

Dovolujeme si Vás informovat, že Program LIFE na ochranu životního prostředí a klima, vyhlásil celkem 35 výzev zaměřených na přírodu a biodiverzitu, kvalitu života (čistší ovzduší, půda, vody apod.), cirkulární ekonomiku, zdroje z odpadů, zmírňování dopadů klimatické změny, adaptace na klimatickou změnu, přechod na čisté energie a další opatření v energetice (snižování energetické náročnosti, nové podpůrné zařízení pro ekodesign a energetické štítky pro dodavatele i maloobchodníky, integrované služby při renovaci domů ad.) Několik výzev je zaměřeno také na velké integrované projekty a technickou asistenci ve všech oblastech programu. Program podporuje neinvestiční projekty a žadatelem, nebo partnerem mohou být veřejné, soukromé i neziskové organizace. Podmínkou je mezinárodní partnerství (zpravidla min. tři organizace ze tří různých členských zemí EU, nebo přidružených zemí programu).

Ministerstvo životního prostředí ČR zároveň vyhlásilo národní výzvu na spolufinancování projektů předkládaných v rámci programu. Součástí je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace a podpora spolufinancování partnera projektu. Níže je zveřejněn přehled všech výzev s datem uzávěrek.

Zároveň můžete využít pozvánky na LIFE Info Day 2022 - informační seminář k programu LIFE. Na semináři bude představen program LIFE, nastavení a podmínky národní výzvy 2022 vyhlašované Ministerstvem životního prostředí a také informace k letošní evropské výzvě vyhlášenou Evropskou komisí. Seminář se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 10:00 a počítá se s trváním cca 2-3 hodiny. Forma bude hybridní, tzn. buď online přes aplikaci Webex, nebo osobní setkání v budově MŽP (v tomto případě je kapacita omezena). Budete-li mít o akci zájem, prosím, zaregistrujte se na tomto formuláři (případně použijte odkaz https://forms.gle/faZykFddYCcXQjhV9). Registrace je možná do čtvrtka 16. 6. 2022.

 

Let me inform you that the LIFE Program for the environment and climate action has announced a total of 35 calls focused on nature and biodiversity, quality of life (cleaner air, soil, water, etc.), the circular economy, waste resources, climate change mitigation, adaptation to climate change, the transition to clean energy and other energy measures (reduction of energy intensity, new ecodesign support equipment and energy labels for suppliers and retailers, integrated home renovation services, etc.) Several calles also focus on large integrated projects and technical assistance in all areas of the programme. The programme supports non-investment projects and the applicant or partner can be public, private or non-profit organizations. The condition is an international partnership (usually at least three organizations from three different EU member states or associated program countries).

The Ministry of the Environment of the Czech Republic also announced a national call for co-financing of projects submitted under the program. It also includes support for the preparation and processing of project documentation and support for co-financing of the project partner. An overview of all calls with a deadline date is published below.

 

Přehled výzev / List of calls:

Jednokolové výzvy (uzávěrka 7. 9. 2022) / Single stage (deadline 07/09/2022)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 4. 10. 2022) / Single stage (deadline 04/10/2022)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 8. 9. 2022) / Single stage (deadline 08/09/2022)

Jednokolové výzvy (uzávěrka 16. 11. 2022) / Single stage (deadline 16/11/2022)

Dvoukolové výzvy (uzávěrky 8. září 2022/1. kolo, 30. 3. 2023/2.kolo) / Two stage (deadline 1st stage 08/9/2022, 2nd stage 30/03/2023)

Vícekolové výzvy (nejbližší uzávěrka 16. 6.2022) / Multiple cut-off (closest deadline 16/06/2022)

Více informací / More information:

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.